لزوم مهاجرت از ایمیل سنتی به ایمیل ابری

مزیت‌های خدمات ابری به قدری چشم گیر و ازرشمند بود، که به مرور هواداران بیشتری در سراسر دنیا پیدا کرد. سازمان‌هاو شکت‌هایی که بطور سنتی از ایمیل‌های نصب در محل خود استفاده می‌کردند، درحال مهاجرت سرویس ایمیل خود به ایمیل‌های ابری هستند.