مکان شما:

محتوای این برگه

لایسنس‌های متن باز اپلیکیشن تقویم توکا

با توجه به نقش موثری که استفاده از محصولات متن-باز در توسعه ابزارهای حوزه فناوری دارند، ما تمامی محصولات خود را مبتنی بر تکنولوژی‌های متن-باز توسعه داده‌ایم.

تمامی راهکارهای ما اعم از سرویس ارتباط سازمانی توکا و ایمیل ابری اپیک و همچنین اپلیکیشن‌های کاربردی مرتبط با این محصولات، با ترکیب قابلیت‌های برجسته چندین راکار متن-باز توسعه داده‌ شده‌اند.

ما به خوبی از علاقه مشتریانمان به دانستن کامپوننت‌ها و ابزارهای مورد استفاده در تقویم توکا آگاه هستیم و آنچه در ادامه می‌بینید، مهمترین کامپوننت‌ها و ابزارهای استفاده شده برای توسعه اپلیکیشن تقویم توکا است:

 • DroidPersianCalendar https://github.com/persian-calendar/DroidPersianCalendar (GPLv3)
 • Etar https://github.com/Etar-Group/Etar-Calendar (GPLv3)
 • AOSP Calendar https://github.com/aosp-mirror/platform_packages_apps_calendar.git (Apache 2.0)
 • DAVx⁵ https://www.davx5.com/source (GPLv3)
 • Android Week View https://github.com/thellmund/Android-Week-View (Apache 2.0)
 • Easy Content Providers https://github.com/EverythingMe/easy-content-providers (Apache 2.0)
 • PersianMaterialDateTimePicker https://github.com/mohamad-amin/PersianMaterialDateTimePicker (GPLv3)
 • Calendar converter http://code.google.com/p/mobile-persian-calendar (GPLv2)
 • PrayTimes.js (ported on this project to Java) http://praytimes.org/ (LGPLv3)
 • Part of holidays list from https://github.com/ilius/starcal (GPLv3)
 • OkHttp https://github.com/square/okhttp (Apache 2.0)
 • Retrofit https://github.com/square/retrofit (Apache 2.0)
 • Glide https://github.com/bumptech/glide (BSD, part MIT and Apache 2.0)
 • Android Support Library https://developer.android.com/tools/support-library (Apache 2.0)
 • Android Jetpack libraries “https://developer.android.com/jetpack (Apache 2.0)
 • Android-ItemTouchHelper-Demo https://github.com/iPaulPro/Android-ItemTouchHelper-Demo (Apache 2.0)
 • An Android bubble level application https://github.com/avianey/Level (Apache 2.0)
 • Acra https://github.com/ACRA/acra (Apache 2.0)
 • AppIntro https://github.com/AppIntro/AppIntro (Apache 2.0)
 • Shimmer https://github.com/facebook/shimmer-android (BSD License)