مکان شما:

محتوای این برگه

لایسنس‌های متن باز اپلیکیشن همراه توکا

با توجه به نقش موثری که استفاده از محصولات متن-باز در توسعه ابزارهای حوزه فناوری دارند، ما تمامی محصولات خود را مبتنی بر این تکنولوژی‌های توسعه داده‌ایم.

تمامی راهکارهای ما اعم از سرویس ارتباط سازمانی توکا و ایمیل ابری اپیک و همچنین اپلیکیشن‌های کاربردی مرتبط با این محصولات، با ترکیب قابلیت‌های برجسته چندین راهکار متن-باز توسعه داده‌ شده‌اند.

ما به خوبی از علاقه مشتریانمان به دانستن کامپوننت‌های مورد استفاده در اپلیکیشن همراه توکا آگاه هستیم و آنچه در ادامه می‌بینید، مهمترین کامپوننت‌ها و ابزارهای استفاده شده برای توسعه اپلیکیشن همراه توکا است:

 • Library “Android Jetpack libraries”, “https://developer.android.com/jetpack”, “Apache License, Version 2.0”
 • Library “AndroidX Preference eXtended”, “https://github.com/Gericop/Android-Support-Preference-V7-Fix”, “Apache License, Version 2.0”
 • Library  “CircleImageView”, “https://github.com/hdodenhof/CircleImageView”, “Apache License, Version 2.0”
 • Library “ckChangeLog”, “https://github.com/cketti/ckChangeLog”, “Apache License, Version 2.0”
 • Library “Commons IO”, “https://commons.apache.org/io/”, “Apache License, Version 2.0”
 • Library “FastAdapter”, “https://github.com/mikepenz/FastAdapter”, “Apache License, Version 2.0”
 • Library “Glide”, “https://github.com/bumptech/glide”, “BSD, part MIT and Apache 2.0”
 • Library “jsoup”, “https://jsoup.org/”, “MIT License”
 • Library “jutf7”, “http://jutf7.sourceforge.net/”, “MIT License”
 • Library “JZlib”, “http://www.jcraft.com/jzlib/”, “BSD-style License”
 • Library “Koin”, “https://insert-koin.io/”, “Apache License, Version 2.0”
 • Library “Kotlin Standard Library”, “https://kotlinlang.org/api/latest/jvm/stdlib/”, “Apache License, Version 2.0”
 • Library “KotlinX coroutines”, “https://github.com/Kotlin/kotlinx.coroutines”, “Apache License, Version 2.0”
 • Library “Material Components for Android”, “https://github.com/material-components/material-components-android”, “Apache License, Version 2.0”
 • Library “Material Drawer”, “https://github.com/mikepenz/MaterialDrawer”, “Apache License, Version 2.0”
 • Library “Mime4j”, “https://james.apache.org/mime4j/”, “Apache License, Version 2.0”
 • Library “MiniDNS”, “https://github.com/MiniDNS/minidns”, “Multiple, Apache License, Version 2.0”
 • Library “Moshi”, “https://github.com/square/moshi”, “Apache License, Version 2.0”
 • Library “OkHttp”, “https://github.com/square/okhttp”, “Apache License, Version 2.0”
 • Library “Okio”, “https://github.com/square/okio”, “Apache License, Version 2.0”
 • Library “SafeContentResolver”, “https://github.com/cketti/SafeContentResolver”, “Apache License, Version 2.0”
 • Library “SearchPreference”, “https://github.com/ByteHamster/SearchPreference”, “MIT License”
 • Library “Timber”, “https://github.com/JakeWharton/timber”, “Apache License, Version 2.0”
 • Library “TokenAutoComplete”, “https://github.com/splitwise/TokenAutoComplete/”, “Apache License, Version 2.0”